Согласно член 16 од Законот за здруженија  и фондации (Службен весник на Република Македонија бр. 52/2010)основачите наСобранието на Здружението Фудбалски клуб Брегалница Голак-Делчево,на ден 19.07.2013 година, ја донесе следнава

П Р О Г Р А М А

за дејствување на Здружението Фудбалски клуб Брегалница Голак-Делчево,

за 2013 година

 

Визијата на Здружението Фудбалски клуб Брегалница Голак-Делчево е потикнување на развојот, унапредувањето и промоцијата на спортот- фудбалот и спортските активности.

Мисијата на Здружението Фудбалски клуб Брегалница Голак-Делчево е унапредување и промоција на спортот – фудбалот.

Стратешки цели на Здружението се:

- развој и унапредување на  спортот-фудбалот и спортските активности;

- организирање и реализација на фудбалски натпревари,

- унапредување, соработка и развој со други фудбалски организации,

- остварување на други цели и задачи кои ќе бидат дополнително определени со плановите за работа на здружението.

Здружението Фудбалски клуб Брегалница Голак-Делчево во 2013.годинаќе ги реализира следниве активности:

11.Донесување на финансиски план за 2013 година;

12.Обезбедување на просторија од локалната самоуправа, за непречено одвивање на активностите;

13.Лобирање кај надлежните институции за подобрување на условите за развој и унапредвање на спортот-фудбалот.

14.Зголемување на бројот на членовите, преку анимирање на младите;

15.Барање на донации од домашни и странски организации/институции за обезбедување на средства за работа;

16.Медиумски настапи за зголемување на видливоста на здружението;

17.Други прашање кои не се предвидени со програмата, а во текот на годината ќе се појават како важни за решавање;

18.Соработка со слични организации од земјава и од странство;

 

Датум и место                   

19.07.2013 година

Здружение Фудбалски клуб

 Брегалница Голак-Делчево

Претседател,  

Манев Иван

primi sui motori con e-max