Врз основа на доставено Барање за регистрација на ФК Брегалница Голак-Делчево при ОФС Кочани за сезоната 2013-2014 регистрирани се следните фудбалери:

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации (,,Сл.весник на РМ” бр.52/2010), Закон за спорт (Службен весник на Република Македонија бр.29/2002)и Одлуката за основање на Здружението Фудбалски клуб БРЕГАЛНИЦА ГОЛАК, основачкото Собрание на здружението, на седницата одржана на ден 19.07.2013 година го донесе следниов:

С  Т  А  Т  У  Т

на

Здружението Фудбалски клуб БРЕГАЛНИЦА ГОЛАК

Општи одредби

Согласно член 16 од Законот за здруженија  и фондации (Службен весник на Република Македонија бр. 52/2010)основачите наСобранието на Здружението Фудбалски клуб Брегалница Голак-Делчево,на ден 19.07.2013 година, ја донесе следнава

П Р О Г Р А М А

за дејствување на Здружението Фудбалски клуб Брегалница Голак-Делчево,

за 2013 година